SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi rešenje kako da se kroz konkretne projekte ostvare uštede!

Aktuelne teme - Biomasa

Biomasa predstavlja jedan od značajnijih obnovljivih izvora energije koja se danas koristi. Biomasa se može dobiti na različite načine a najčešće nastaje od biorazgradivih delova nusproizvoda drvne industrije, otpadaka i ostataka biljne mase kao i od “viška” iz poljoprivredne proizvodnje. Primena biomase je u tome što se sagorevanjem koristi za proizvodnju toplotne energije, ali se može koristiti i za proizvodnju električne energije. Biomasa predstavlja najvažnije gorivo, posle uglja, nafte i prirodnog gasa, tako što se različitim metodama može konvertovati u tečno stanje.

Postoji veliki broj izvora biomase a najčešće se koriste poljoprivrednji ostatci (slama, lišće, delovi voćaka), šumski otpatci (neiskorišćeno drvo, ostaci klada i panjeva, polu-divlje drveće) kao i industrijski i gradski otpad.

Gradski otpad može da sadrži toksične materijale, kao što su hemijski obrađivano drvo, baterije koje sadrže živu i druge opasne materije, ali među njima ima i otpada kao što su papir i biljni ostaci koji se mogu iskoristiti kao izvor biomase.

Srbija ima jako velike potencijale na polju iskoristivosti biomase kao energetski efikasnog izvora energije, ali je trenutno stanje sektora obnovljivih izvora energije veoma loše. Statistike pokazuju da ukupan energetski potencijal biomase u Srbiji iznosi približno 2,7 miliona ten (tona ekvivalentne nafte), što je količina veća od ukupne potrošnje nafte u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije. Od toga oko 1,7 miliona ten leži u ostacima poljoprivredne proizvodnje i oko 1 milion ten u drvnoj biomasi.

U oblasti primene biomase za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, Srbija ima značajne mogućnosti, u koje spada i korišćenje briketa i peleta. Upotreba drvnog peleta i briketa je u poslednjih nekoliko godina vrlo popularna u zemljama sa velikom preradom drveta, a danas se sve više favorizuje proizvodnja i upotreba peleta i briketa od žetvenog ostatka.

Povratak na predhodnu stranicu