SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi rešenje kako da se kroz konkretne projekte ostvare uštede!

Aktuelne teme - Geotermalni izvori energije kao budućnost Srbije

Geotermalna energija predstavlja prirodnu energiju akumuliranu u fluidima i stenskim masama u Zemljinoj kori. Zemljina kora sastoji se od stena, vode i magme, a geotermalna energija akumulirana je u njima.

Područja koja imaju najveći broj geotermalnih izvora su istovremeno i ona koja su geološki vrlo aktivna, tj. koja imaju aktivne vulkane ili u kojima često dolazi do potresa. Geotermalna energija se može koristiti u različite svrhe, ali se za proizvodnju električne energije koristila još od 1913. godine.

Razlikujemo dve grupe geotermalnih energetskih izvora:

geotermalnu energiju vode,
geotermalnu energiju zemlje

Geotermalna energija predstavlja jedan od značajnijih obnovljivih izvora energije. O energetskoj efikasnosti geotermalnih izvora govore pojedina istraživanja koja ukazuju da je ukupna količina akumulirane toplote veća od ekvivalentne toplotne energije koja bi se mogla dobiti sagorevanjem svih vrsta uglja iz svih njihovih nalazišta u Srbiji!

U našoj zemlji se geotermalni izvori energije koriste mnogo manje u odnosu na raspoloživi potencijal iako Srbija ima pojedine lokalitete sa geotermalnom energijom među najboljima u Evropi! Razvoj geotermalne tehnologije u Srbiji počeo je u isto vreme kada i u zemljama Evrope u kojima je ova tehnologija danas na najvišem stepenu razvoja. Geotermalna energija se u Srbiji uglavnom koristi za zagrevanje prostorija i u banjskim lečilištima (balneologija). Pored toga, koristi se i za grejanje staklenika u proizvodnji ranog povrća, grejanje farmi za uzgoj svinja, proizvodne procese u fabrikama kože i tekstila itd.

Geotermalna energija ima brojne prednosti nad tradicionalnim izvorima energije baziranim na fosilnim gorivima. Najveća prednost geotermalne energije je to što je čista i sigurna za životnu sredinu. Metoda koja se koristi za dobijanje električne energije ne stvara emisije gasova koji su štetni za sredinu. Korišćenje geotermalne energije:

ZA TOPLOTNE POTREBE:

Otvoreni sistem
Zatvoreni sistem
Toplotna pumpa

ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Klasičan ciklus sa suvom parom
Flash-steam elektrane
Elektrane sa binarnim ciklusom

Za proizvodnju električne energije uz pomoć geotermalne energije koriste se getermalne elektrane. Glavna prednost geotermalnih elektrana je ta što zauzimaju mali prostor za razliku od hidroelektrana čije brane uzrokuju potapanje velikih površina. Geotermalne elektrane se grade direktno na izvoru energije i lako snabdevaju okolna područja toplotnom i električnom energijom. Električna energija iz geotermalnih izvora može se proizvoditi 24 sata na dan. Geotermalne elektrane imaju vrlo niske troškove proizvodnje. Zahtevaju samo energiju za pokretanje vodenih pumpi, a tu energiju proizvodi elektrana sama za sebe.

Trenutno se koriste tri osnovna tipa geotermalnih elektrana:

Princip suve pare (dry steam) – Kod ovog tipa geotermalnih elektrana se koristi izuzetno vruća para, temperature iznad 235°C. Ta para se koristi za direktno pokretanje turbina generatora. Ovakav princip je najjednostavniji i najstariji i još uvek se koristi jer predstavlja najjeftiniji princip stvaranja električne energije iz geotermalnih izvora. Prva geotermalna elektrana na svetu u Landerellou koristila je taj princip.

Princip separacije pare (flash steam) – Kod flash steam geotermalnih elektrana se koristi vruća voda iz geotermalnih rezervoara koja je pod visokim pritiskom i na temperaturama iznad 182°C. Pumpanjem vode iz rezervoara prema elektrani dolazi do smanjenja pritiska na površini, pa se vruća voda pretvara u paru i pokreće turbine. Voda koja se nije pretvorila u paru vraća se nazad u rezervoar kako bi se ponovo upotrebila. Većina današnjih modernih geotermalnih elektrana koristi ovakav princip rada.

Binarni princip (binary cycle) – Getermalne elektrane koje rade po binarnom principu koriste vodu koja je hladnija od vode koja se koristi kod ostalih principa stvaranja električne energije iz geotermalnih izvora.

Kod binarnog principa vruća voda se koristi za grejanje tečnosti koja ima znatno nižu temperaturu ključanja od vode i ta tečnost isparava na temperaturi vruće vode i pokreće turbine generatora. Prednost ovakvog principa rada je veća efikasnost postupka i veća dostupnost potrebnih geotermalnih rezervoara nego kod ostalih postupaka.

Povratak na predhodnu stranicu