SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi istraživačima laboratorijske uslove u kojima mogu da unaprede svoja znanja!

LABORATORIJA ZA VODENU PARU

U okviru našeg edukativnog centra, nalazi se i laboratorija za vodenu paru namenjena svim korisnicima toplotnih energetskih postrojenja, projektantima i svima onima koji rade na programu racionalnog korišćenja energije.

Želimo da pomognemo svima koje zanimaju problemi vezani za mogućnost ekonomičniieg i sigurnijeg rada kondenzatnog sistema. Poseban akcenat dat je odvajačima kondenzata čiji nepravilan rad može uzrokovati i preko 30% gubitaka u toplotnoj energiji. Kontrola sistema je zasnovana na softveru koji omogućava pristup, praćenje, kontrolu, i podešavanje svih parametara i uređaja sistema povratka kondenzata.

Gilflo merač protoka je u upotrebi u industrijskim sistemima više od 25 godina. Savršeno je pogodan za primenu kod skoro svih vrsta fluida uključujući paru i gas. Sa opsegom merenja 1:100 i visokom tačnošću, preciznišću i greškom u merenju ne većom od 1% obezbeđuje potrebne informacije za efikasno upravljanje celokupnim procesom jednog industrijskog sistema.